Rhema is going forth into all Chiang-Mai 泰國清迈

เราเป็นครอบครัวหนึ่งในพระคริสต์
在基督理我们都是一家人
Rhema is going forth into all Chiang Mai —  (6 photos)