Lord’s Day Meeting in Vietnam 越南主日聚会

Lord’s day meeting in Vietnam. Các thánh đồ tại Cam Ranh và Công Hải đến thăm và hòa lẫn với các thánh đồ tại Nam Ban và Đà Lạt. -via Isaac Hưng

Source: https://www.facebook.com/churchnews/videos/1716123701742870/