Just Come and Say to Our Lord Jesus | the Church in Philippines “只管来告诉我们的主耶稣”—菲律宾召会

Maaring meron tayong mga tinatagong hinanakit..pagdadalamhati..reklamo…o kahilingan.. Bilang isang mananampalataya, may Isa tayong maaaring malapitan, at ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kailangan lang nating lumapit at SABIHIN SA KANYA

Source: https://www.youtube.com/watch?v=rPHlOgsrbtM