Ministry Propagation Testimony: My Mom’s Habit of Having Life studies Wherever She Goes 职事推广见证:我的妈妈随时随处带着生命读经的习惯